shopify visitor statistics

Nå kan du sende inn søknad om momskompensasjon

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet).


Momskompensasjon 2019 
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Lovteksten for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-12-108 
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600 

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet). 

Generell informasjon om ordningen:
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til Norfo) for klubber og distrikter er satt til 15. juni 2019.
• Det er frivillig å være med i ordningen, men Norfo anbefaler alle å rapportere inn slik at flest mulig vil motta kompensasjon. 
• Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017/2018, avsluttet 30. juni 2018, som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2019. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2017/2018.
Søknadsprosedyre (se også eget punkt): Alle med brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Alle under kr 5 millioner i brutto driftskostnader skal rapportere inn brutto driftskostnader til Norfo på vedlagte Innsamlingsformular.
Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. 
Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum, som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for den enkelte klubb, men for Rotary totalt sett. Dette blir ivaretatt. 
• Det er krav om at den enkelte klubb må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. vedlagte brev fra Lotteritilsynet). Hvis din klubb ikke er registrert MÅ dette ordnes først. Org.nr. fra Brønnøysundregistrene skal settes inn på søknadsformularet.
Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader, kontingenter og TRF bidrag) Dersom rammen for ordningen (kr 1,3 milliarder i 2018) ikke er tilstrekkelig, vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkorting i 2019. 

I 2018 (for regnskapsåret 2017) fikk 24.055 lag og foreninger utbetalt momskompensasjon på tilsammen 1,42 milliarder kroner. Avkortinga ble på 25,5 % av det godkjente søknadsbeløpet. 

Innrapportering (søknadsprosedyre): Brutto driftskostnader under kr 5 millioner: • Alle klubber som i 2017/2018 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2018 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2017/2018. Vær spesielt oppmerksom på dette dersom klubben har vært deltagende i store prosjekter. Det skal ikke gjøres fradrag for kontingenter, TRF-bidrag og lignende. 

Rapporteres på Søknadsformularet: (se link og QR-kode)

 Søknader mottatt i annet format vil ikke bli akseptert. 
Alle tall som settes inn skal være Heltall. Org.nr. og kontonummer skal kun inneholde tall, - ikke mellomrom eller andre tegn. Alle vil få direkte beskjed om søknaden er mottatt og godkjent.
For nærmere veiledning om utfylling, se forklaring i søknadsformularet. 

Dokumentasjon ved eventuell kontroll.
Det skal ikke sendes inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (Søknadsformularet). Norsk Rotary Forum kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). 

Bortfall av kompensasjon 
Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med et for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24). 
Forventet utbetalingstidspunkt er slutten av desember 2019. 
For å lette mitt arbeid setter jeg pris på at søknaden sendes inn så snart som mulig. Det er ingen grunn til å vente! 

Henvendelser:
• Hvis dere har spørsmål, vennligst ta kontakt med økonomiansvarlig i Norfo, Terje Gaarden, Mobil: 920 27 316,  
God påske!

20. april 2019

God påske!

Rotary Norge ønsker alle en riktig god påske!

Nå kan du sende inn søknad om momskompensasjon

27. mars 2019

Nå kan du sende inn søknad om momskompensasjon

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og
rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet).

Rotary Norden nr. 1- 2019

1. mars 2019

Rotary Norden nr. 1- 2019

Nå kan du laste ned og lese årets andre nummer av medlemsbladet vårt. Hovedtema denne gangen er Ung i Rotary

Månedens rotarytema er verdensforståelse

27. februar 2019

Månedens rotarytema er verdensforståelse

Vi er stolte av Ungdomsutvekslingen og Peace Fellowship, der unge mennesker og ledere gjennom vennskap, utdanning og internasjonale nettverk, vil kunne være katalysatorer for fred og forståelse. Også Rotarys hjelpeprosjekter øker vår verdensforståelse.

Fra Rotary international - Brasils rotaryklubber i vaksinekampanje på festivaler og fotballkamper

27. februar 2019

Fra Rotary international - Brasils rotaryklubber i vaksinekampanje på festivaler og fotballkamper

Resultatet ble 11 millioner vaksinerte barn og 95 prosent vaksinasjonsdekning. Alle Brasils rotaryklubber gjorde en innsats for poliovaksinering ved å trykke opp brosjyrer og var synlige på skoler, i veikryss, på festivaler og på fotballkamper.

Rotary Norden om Karmøy Vest Rotaryklubbs innsats mot polio

1. februar 2019

Rotary Norden om Karmøy Vest Rotaryklubbs innsats mot polio

Medlemsbladet skriver at Karmøy Vest Rk solgte Polio-pins for 30.000 kroner i fjor ved å oppsøke kjøpesentre og festivaler, og ved samarbeid med lokale bedrifter. Innsatsen fortsetter i år. De oppfordrer alle Rotaryklubber i Norden til å gjøre det samme.

Rotarys flotte sommerleire  for ungdom

21. januar 2019

Rotarys flotte sommerleire for ungdom

Nå har norsk ungdom, som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om mer enn 70 sommerleire i mange forskjellige land i løpet av kort tid..

Rotary Norden nr 1 - 2019

21. januar 2019

Rotary Norden nr 1 - 2019

I siste nummer av bladet kan du lese om krigshelten Joachim Rønneberg, som døde høsten 2018. Les også om Distriktskonferansen ved Hønefoss der fred var årets tema. Tre sterke kvinner gjorde dypt inntrykk med sine fortellinger om fred og konflikter.

Ledig verv som leder av kommunikasjonskomiteen i NORFO

8. januar 2019

Ledig verv som leder av kommunikasjonskomiteen i NORFO

Som leder av kommunikasjonskomiteen kan du være med på å utvikle Rotarys kommunikasjonsstrategi. Vervet er som alle andre verv ubetalt. Søknadsfristen er 8. februar 2019.

4 ledige verv innen Ungdomsutvekslingen i Rotary

6. januar 2019

4 ledige verv innen Ungdomsutvekslingen i Rotary

Ledige verv innen Ungdomsutvekslingen i Rotary: Frist 25. januar.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer