shopify visitor statistics

Nå kan du sende inn søknad om momskompensasjon

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet).


Momskompensasjon 2019 
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Lovteksten for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-12-108 
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600 

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet). 

Generell informasjon om ordningen:
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til Norfo) for klubber og distrikter er satt til 15. juni 2019.
• Det er frivillig å være med i ordningen, men Norfo anbefaler alle å rapportere inn slik at flest mulig vil motta kompensasjon. 
• Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017/2018, avsluttet 30. juni 2018, som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2019. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2017/2018.
Søknadsprosedyre (se også eget punkt): Alle med brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Alle under kr 5 millioner i brutto driftskostnader skal rapportere inn brutto driftskostnader til Norfo på vedlagte Innsamlingsformular.
Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. 
Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum, som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for den enkelte klubb, men for Rotary totalt sett. Dette blir ivaretatt. 
• Det er krav om at den enkelte klubb må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. vedlagte brev fra Lotteritilsynet). Hvis din klubb ikke er registrert MÅ dette ordnes først. Org.nr. fra Brønnøysundregistrene skal settes inn på søknadsformularet.
Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader, kontingenter og TRF bidrag) Dersom rammen for ordningen (kr 1,3 milliarder i 2018) ikke er tilstrekkelig, vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkorting i 2019. 

I 2018 (for regnskapsåret 2017) fikk 24.055 lag og foreninger utbetalt momskompensasjon på tilsammen 1,42 milliarder kroner. Avkortinga ble på 25,5 % av det godkjente søknadsbeløpet. 

Innrapportering (søknadsprosedyre): Brutto driftskostnader under kr 5 millioner: • Alle klubber som i 2017/2018 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2018 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2017/2018. Vær spesielt oppmerksom på dette dersom klubben har vært deltagende i store prosjekter. Det skal ikke gjøres fradrag for kontingenter, TRF-bidrag og lignende. 

Rapporteres på Søknadsformularet: (se link og QR-kode)

 Søknader mottatt i annet format vil ikke bli akseptert. 
Alle tall som settes inn skal være Heltall. Org.nr. og kontonummer skal kun inneholde tall, - ikke mellomrom eller andre tegn. Alle vil få direkte beskjed om søknaden er mottatt og godkjent.
For nærmere veiledning om utfylling, se forklaring i søknadsformularet. 

Dokumentasjon ved eventuell kontroll.
Det skal ikke sendes inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (Søknadsformularet). Norsk Rotary Forum kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). 

Bortfall av kompensasjon 
Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med et for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24). 
Forventet utbetalingstidspunkt er slutten av desember 2019. 
For å lette mitt arbeid setter jeg pris på at søknaden sendes inn så snart som mulig. Det er ingen grunn til å vente! 

Henvendelser:
• Hvis dere har spørsmål, vennligst ta kontakt med økonomiansvarlig i Norfo, Terje Gaarden, Mobil: 920 27 316,  
Semiaden - Norges største Rotaryarrangement

4. oktober 2019

Semiaden - Norges største Rotaryarrangement

Stor innsats fra seks Rotaryklubber i distrikt 2310 og NAKUHEL Asker for å arrangere Semiaden. Den årlige familiedagen trakk rundt 3000 deltakere, og det var aktiviteter for hele familien langs løypa rundt Semsvann og ved Sem gjestegård.

Rotary Norden nr. 5 - 2019

3. september 2019

Rotary Norden nr. 5 - 2019

Nå kan du lese siste nummer av Rotary Norden.

Rotary Norden nr. 4 - 2019

25. juli 2019

Rotary Norden nr. 4 - 2019

Her kan du laste ned siste nummer av Rotary Norden. Du kan blant annet lese hva president for Rotary International, Mark Moloney, ønsker å formidle.. Sotra Rotarylubb oppfordrer alle rotaryklubber i Norden til å adoptere en strand, EndPlasticSoup.

Seremonier og rammer

18. juni 2019

Seremonier og rammer

Nå kan du gratis laste ned Seremonier og rammer for Rotaryklubbene. Heftet ligger under Publikasjoner. Les om møteledelse, seremonier og slikt som vi vet hva som skjer i en Rotary-klubb hvert eneste år.

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

18. juni 2019

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

TV-aksjon for 2020 gikk til WWF Verdens naturfond. Vi gratulerer årets vinnere og ønsker dem lykke til med det viktige miljøarbeidet! Rotary søker igjen for 2021!

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

24. mai 2019

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

21. mai 2019

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

Mange medlemmer og klubber har etterspurt Håndboken og vi er glade for at den nå er klar. Håndboken er på 79 sider og inneholder nyttig rotaryinformasjon for nye og eksisterende rotarymedlemmer.

Rotary Norden nr. 3 - 2019

14. mai 2019

Rotary Norden nr. 3 - 2019

Nå kan du laste ned siste utgave av Rotary Norden.

Ledig verv som kurskoordinator i Norfo

4. mai 2019

Ledig verv som kurskoordinator i Norfo

Etter vedtak på Vårmøtet 2019 skal det opprettes et verv som Kurskoordinator. Vi søker derfor etter en person til dette spennende vervet på sentralt nivå i Rotary. Søknadsfrist 1. juli 2019

Rotary søker om TV-aksjonen for 2020

29. april 2019

Rotary søker om TV-aksjonen for 2020

Rotary ved Norfo søker om å få TV-aksjonen i 2020 til End Polio Now. Polio er i ferd med å bli utryddet som sykdom på verdensbasis, men den siste prosenten er vanskelig å knekke.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer